Nahajate se tukaj

Program dela

PROGRAM DELA UPRAVNEGA ODBORA GZ KOČEVJE ZA LETO 2016

Materialna podlaga za delo za 14 PGD so sredstva proračuna občine Kočevje za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ki v letu 2016 znašajo 276,925 €, kar je 4 % več kot je bilo planirano leta 2015 in

je rezultat sprejetega dolgoročnega programa razvoja gasilstva v občini Kočevje. 116.925 € se bo porabilo za delovanje in pripravljenost PGD za izvajanje tekočih nalog obvezne javne gasilske službe v lokalni skupnosti.

160.000 € je namenjeno za investicije in opremo.

PGD Vas-Fara in PGD Osilnica se financirata iz proračunov svojih občin.

 

                                                                          

 1. DOLGOROČNE NALOGE

 

Priprava in izvedba programa izobraževanj in usposabljanj za operativne gasilce

Pripraviti program izobraževanj in usposabljanj do konca 5-letnega obdobja na podlagi obstoječega stanja ter zahtev kategorizacije in drugih prepisov. Program obsega izobraževanje na nivojih PGD, GZ, regije Ljubljana II in GZS.

Izdelati kriterije in merila za stimuliranje PGD, ki skrbijo za izobraževanje in usposabljanje svojega članstva skladno z zahtevami kategorizacije društev.

Program organiziranosti in povezovanja operativnih gasilskih enot v občini Kočevje oz. GZ Kočevje.

Izdelava sistema organiziranosti operativnih gasilskih enot v občini Kočevje oz. GZ       Kočevje v prihodnjem srednjeročnem obdobju (sistemsko, taktično operativno      povezovanje oz. sodelovanje med PGD, delitev oz. specializacija določenih nalog -        IDA, preskrba z vodo, razsvetljava, prezračevanje, logistika, notranji napadi, vodenje     intervencij). Usposobljena in opremljena je logistična enota v PGD LIK Kočevje, izvedeno je bilo usposabljanje za vodenje intervencij, že prej so bile nabavljene motorne brizgalne za dobavo vode, načrtujemo dodatno opremo za sistem zvez, gozdne požare, intervencije v objekte.

Dolgoročni program razvoja gasilstva v občini Kočevje

Izvajanje programa nabave vozil, izdelave nadgradenj in potrebne opreme (IDA, osebna zaščitna oprema). Trenutno se izdeluje nadgradnja za AC 24/70 (PGD Kočevje, vsako leto načrtujemo nabavo 2 kompleta IDA in 20 kompletov osebne zaščitne opreme.

Prenova operativnih načrtov in alarmih načrtov PGD in GZ

Dokončati s prenovo operativnih načrtov PGD, tudi kartografskega dela. Nov alarmni načrt GZ Kočevje dati v potrditev na občino Kočevje. Tudi PGD Vas-Fara in PGD Osilnica naj bi dala nove alarmne načrte v potrditev svojim občinam. Izdelati nov operativni načrt GZ Kočevje. Sodelovati pri prenovi načrtov zaščite in reševanja vseh treh občin.

Prenovljena spletna stran GZ Kočevje

Pregledati vsebine nova spletne strani GZ Kočevje – odpraviti napačne podatke, poenotiti in dodati vsebine PGD, dodati zanimivosti, vsebine za najmlajše, občane… Dodati na stran čim več operativnih vsebin.

Izgradnja centra za zaščito in reševanje v občini Kočevje

Nima visoke prioritete, saj trenutno ni realnih finančnih možnosti.

 

 1. STALNE NALOGE
  • Aktivnosti za izvajanje javne gasilske služne (redno vzdrževanje gasilskih vozil in  tehnike, zdravniški pregledi operativnih gasilcev, temeljna in dopolnilna usposabljanja gasilcev, preverjanje sistema alarmiranja in realizacija načrtovanih investicij).
  • Analiza evidenc članstva, tehnike, opreme in sredstev PGD in GZ. Na podlagi izdelanih kriterijev se bo izvajalo večja popravila in vzdrževanje gasilskih vozil, nabavo agregatov, IDA, razsvetljave, sredstev zvez (radijske postaje),  pozivnikov in  ostalo orodje ter oprema za gašenje požarov in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah za PGD in GZ.
  • Dokončanje operativno taktičnih načrtov v nekaj PGD, posodobitev operativno taktičnega načrta GZ in posodobitev načrtov zaščite in reševanja občin.
  • Izvajanje razvojnega programa GZ Kočevje, priprava vsakoletnih javnih razpisov in izvedba ostalih nabav gasilske opreme po predlogu in odobritvi poveljstva in upravnega odbora GZ Kočevje.
  • Izdelava kriterijev za enakomerno opremljanje PGD z opremo in sredstvi po kategorizaciji in izdelava kriterijev za ocenjevanje oz. stimulacijo operativnih enot PGD.
  • Stalno ažuriranje podatkov v računalniški aplikaciji VULKAN (člani in oprema). PGD naj tej aktivnosti namenijo več pozornosti, pregledajo oz. uredijo naj se evidence za nazaj in sprotno vnašajo vse spremembe glede članstva in opreme.
  • Aktivnosti v mesecu požarne varnosti. Izvedba operativnih taktičnih vaj (izdelava elaboratov vaj, analize vaje) na nivoju PGD, izvedba meddruštvenih - sektorskih vaj, vaj na nivoju GZ. PGD naj celo leto izvajajo operativne vaje na manjše objekte znotraj svojih požarnih območij.

 

PGD izdelajo svoje programe aktivnosti vaj do 30. junija (vaje, preventivni pregledi itd.) in jih pošljejo na GZ Kočevje.

 

Datum

Naziv vaje

Sodelovali

 

 

 

Vse leto

Operativno taktične vaje na objekte, v objekte, v naravnem okolju

Vsa PGD v GZ Kočevje

september

Gasilska taktična vaja Melamin ali drug zahteven industrijski objekt

 

GZ Kočevje, PGD Kočevje, PGD Mahovnik, PGD Stara cerkev, PGD Šalka vas, PGD LIK

september

Gasilska taktična vaja tehnično reševanje v prometni nesreči

PGD Kočevje, ZD Kočevje

oktober

Meddruštvena vaja članic

 

PGD Dolga vas-Kočevje, PGD Livold, PGD Vas-Fara,

PGD Klinja vas, PGD Šalka vas in PGD Mahovnik

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                                               

PGD Kočevska Reka,                     PGD Vas-Fara, PGD Morava                      

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                       

 

PGD Šalka vas, PGD Koprivnik-Kočevje, PGD Klinja vas, PGD Kočevje

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja                                              

PGD Dolga vas-Kočevje, PGD Livold in PGD Mozelj

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja  

PGD Stara Cerkev, PGD Ložine, PGD Mahovnik

oktober

Meddruštvena taktična gasilska vaja  

PGD Predgrad in  PGD Stari trg

oktober

Mednarodna taktična gasilska vaja (možna lokacija Osilnica)                     

GZ Kočevje, PGD Vas-Fara, PGD Osilnica in PGD Kočevje, DVD Brod na Kupi, DVD Plešce, DVD Delnice

oktober

Osrednja taktična gasilska vaja v GZ Kočevje         (javna ustanova- OŠ, vrtec, zdravstveni dom),

Poudarek: Notranji napadi (IDA), uporaba lestev

GZ Kočevje, PGD Kočevje, PGD Mahovnik, PGD LIK Kočevje, PGD Stara Cerkev, PGD Ložine, PGD Klinja vas, PGD Šalka vas, PGD Koprivnik, PGD Dolga vas, PGD Livold in PGD Mozelj

 • Organizacija izobraževanj po programu Poveljstva GZ Kočevje.
 • Program izobraževanja za leto 2015 je izdelan na podlagi analize trenutnega stanja in potreb    

 

 1. TEKOČE NALOGE ZA LETO 2016

 

 • Udeležba na Regijski svečanosti ob Dnevu CZ
 • Udeležba na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ
 • Kviz mladine GZ Kočevje
 • Regijski kviz mladine
 • Udeležba na plenumu GZS
 • Državni kviz mladine
 • Nadaljevalni tečaj za gasilca
 • Posvet članic v GZ Kočevje
 • Udeležba PGD na prostovoljni delovni akciji Očistimo Kočevsko 2016
 • Skupščina GZ Kočevje
 • Posvet predsednikov in poveljnikov PGD v GZ Kočevje
 • Florjanova maša v župnijski cerkvi v Kočevju
 • Tekmovanje GZ Kočevje v balinanju
 • Udeležba na regijskem preverjanju enot PP CZ
 • Tekmovanje GZ Kočevje v orientaciji za gasilsko mladino
 • Udeležba na medobčinskem tekmovanju v Stranski vasi, GZ Semič
 • Pohod članic v spomin na mladinsko gasilsko olimpijado v Kočevju
 • Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda
 • Udeležba na mednarodnem gasilskem tekmovanju članov in članic B za memorial Gorana Gašparca-Pupina v Delnicah-RH
 • Strokovna ekskurzija za gasilske veterane in veteranke
 • Preverjanje operativne pripravljenosti PGD – tehnični dan GZ Kočevje
 • Udeležba na tekmovanju GEŠP« tehnično reševanje ob prometnih nesrečah « v Postojni
 • Udeležba na mednarodnem mladinskem gasilskem tekmovanju za memorial Marjana Majetiča v Plešcah-RH
 • Taktične operativne vaje PGD in GZ v mesecu požarne varnosti
 • Srečanje organov GZ Kočevje

 

Program dela je odprt in ga bomo sprotno prilagajali in dopolnjevati skladno z usmeritvami za mandat in konkretnimi potrebami. Ideje lahko spoštovani delegati predlagate že v razpravi. Za pripombe se že vnaprej zahvaljujemo.

 

Organi GZ Kočevje skupščini GZ Kočevje predlagamo naslednji sklep:

»Skupščina GZ Kočevje pooblašča Upravni odbor GZ Kočevje za pripravo finančnega plana GZ Kočevje (za občino Kočevje) za leto 2017.

Obrazložitev:

Proračun občine Kočevje za naslednje leto se pripravlja v jeseni tekočega leta. GZ Kočevje kot porabnik proračunskih sredstev mora pravočasno oddati predlog finančnega načrta GZ Kočevje za leto 2017, ki gre v proceduro oblikovanja in sprejemanja proračuna občine Kočevje za leto 2017.

 

         

NAZIV TEČAJA

Planirana   udeležba

Čas izvedbe

organizator

Osnovni tečaj za gasilca

30

druga polovica leta

PGD v GZ Kočevje

Nadaljevalni tečaj za gasilca

30

prva polovica leta

GZ Kočevje

Tečaj za vodjo enote

20

druga polovica leta

GZ Kočevje

Tečaj za predavatelja

2

 

GZ Slovenije        

Tečaj za inštruktorja

4

 

GZ Slovenije        

Tečaj za usposabljanje operaterjev in inštruktorjev za poveljniško vozilo PV-2

1

prva polovica leta

GZ Slovenije, Sežana

Tečaj za gašenje notranjih požarov modul A

10

 

GZ Slovenije, IC Ig

Tečaj za gašenje notranjih požarov modul B

4

 

GZ Slovenije, IC Ig

Tečaj specialnosti za uporabnika UKV radijskih zvez

30

druga polovica leta

GZ Kočevje

Tečaj za nosilce IDA

20

druga polovica leta

GZ Slovenije, IC Ig

Operativne vaje na Ig-u

20

druga polovica leta

GZ Slovenije, IC Ig

Tečaj specialnosti za teh. reš0.

3

 

GZ Slovenije, IC Ig

Tečaj specialnosti za nev. snovi

2

 

GZ Slovenije, IC Ig

Tečaj za strojnika

30

druga polovica leta

GZ Kočevje

Tečaj za delo z vrvno tehniko

10

 

GZ Kočevje in Enota za specialno delovanje SV v okviru sodelovanja s civilno družbo

Ostala usposabljanja (tečaji, seminarji, delavnice…)

80

Januar-december

GZ Kočevje

           Aktivnosti komisij za mladino (tekmovanje za bronasto, srebrno in zlato značko, tekmovanje v orientaciji, kviz, posvet mentorjev …) članice (delavnice, pohod, posvet članic …) in veterane (srečanje ...) po sprejetih programih komisij.

 • Udeležba na tekmovanju GZ Kočevje in regijskem tekmovanju, na tekmovanjih v Republiki Hrvaški (Plešče, Delnice), Stranski vasi v GZ Semič in drugje po Sloveniji. Pripraviti rokovnik za vsa tekmovanja GZ Kočevje do konca mandata.
 • Organizacija najmanj dveh sestankov letno s poveljniki PGD, izvedba posveta na temo operativna organiziranost PGD in GZ Kočevje, delovnih sestankov s  poveljniki in člani poveljstev PGD - teme: vodenje intervencij, intervencijski poveljniški sistem, delovanje štaba za vodenje intervencij na nivoju GZ Kočevje, notranji napadi, sodelovanje več operativnih enot na intervenciji…
 • Udeležba na posvetih v organizaciji GZS in Uprave RS za zaščito in reševanje.
 • Radijske oddaje »Na pomoč!« na Radiu Univox.
 • Stiki z javnostjo – obveščanje o dejavnostih GZ Kočevje v medijih.
 • Sodelovanje z gasilskimi prijatelji iz sosednjih GZ v regiji Ljubljana II, v Beli krajini, Gorenjskem in na Hrvaškem.
 • Ostale stalne naloge:
  • Udeležba na občnih zborih PGD v GZ Kočevje, skupščinah GZ v Regiji Ljubljana II in občnih zborih in skupščinah PGD in GZ v Sloveniji in na Hrvaškem.
  • Udeležba na svečanostih in ostalih gasilskih prireditvah.
  • Pomoč pri organizaciji prireditev v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica. 

                     

 • Udeležba na Regijski svečanosti ob Dnevu CZ
 • Udeležba na posvetu predsednikov in poveljnikov GZ
 • Kviz mladine GZ Kočevje
 • Regijski kviz mladine
 • Udeležba na plenumu GZS
 • Državni kviz mladine
 • Nadaljevalni tečaj za gasilca
 • Posvet članic v GZ Kočevje
 • Udeležba PGD na prostovoljni delovni akciji Očistimo Kočevsko 2016
 • Skupščina GZ Kočevje
 • Posvet predsednikov in poveljnikov PGD v GZ Kočevje
 • Florjanova maša v župnijski cerkvi v Kočevju
 • Tekmovanje GZ Kočevje v balinanju
 • Udeležba na regijskem preverjanju enot PP CZ
 • Tekmovanje GZ Kočevje v orientaciji za gasilsko mladino
 • Udeležba na medobčinskem tekmovanju v Stranski vasi, GZ Semič
 • Pohod članic v spomin na mladinsko gasilsko olimpijado v Kočevju
 • Tekmovanje v hitrem spajanju sesalnega voda
 • Udeležba na mednarodnem gasilskem tekmovanju članov in članic B za memorial Gorana Gašparca-Pupina v Delnicah-RH
 • Strokovna ekskurzija za gasilske veterane in veteranke
 • Preverjanje operativne pripravljenosti PGD – tehnični dan GZ Kočevje
 • Udeležba na tekmovanju GEŠP« tehnično reševanje ob prometnih nesrečah « v Postojni
 • Udeležba na mednarodnem mladinskem gasilskem tekmovanju za memorial Marjana Majetiča v Plešcah-RH
 • Taktične operativne vaje PGD in GZ v mesecu požarne varnosti
 • Srečanje organov GZ Kočevje

 

Program dela je odprt in ga bomo sprotno prilagajali in dopolnjevati skladno z usmeritvami za mandat in konkretnimi potrebami. Ideje lahko spoštovani delegati predlagate že v razpravi. Za pripombe se že vnaprej zahvaljujemo.

 

Organi GZ Kočevje skupščini GZ Kočevje predlagamo naslednji sklep:

»Skupščina GZ Kočevje pooblašča Upravni odbor GZ Kočevje za pripravo finančnega plana GZ Kočevje (za občino Kočevje) za leto 2017.

Obrazložitev:

Proračun občine Kočevje za naslednje leto se pripravlja v jeseni tekočega leta. GZ Kočevje kot porabnik proračunskih sredstev mora pravočasno oddati predlog finančnega načrta GZ Kočevje za leto 2017, ki gre v proceduro oblikovanja in sprejemanja proračuna občine Kočevje za leto 2017.

 

     

Na pomoč!

 

 

 

Pripravila:     

 Strokovni delavec GZ Kočevje                          Poveljnik GZ Kočevje                                   

 Igor Kalinič NGČ                                             Bojan Kocjan VGČ 2.st.

 

Koledar

četrtek
24
Po To Sr Če Pe So Ne
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31